fbpx

จป. หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ประกอบกับ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซ่อม สร้าง ต่อ เติม บำรุงรักษา การขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงพยาบาลเอกชน สำนักงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) หรือแม้แต่ จป.ระดับต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกจ้างของตนเอง หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หากฝ่าฝืนต้องระหว่างโทษปรับสูงสุด 800,000 บาท หรือ จำคุก 2 ปี นั้น PCM Training Center ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขที่อนุญาต 62-025 จึงได้ออกแบบการอบรมที่ลูกค้าได้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษี และสามารถนำไปใช้สิทธิด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ คุณสมบัติของผู้เรียน : เป็นไปตามกฎหมายกำหนด รูปแบบการเรียน : สไตล์เซฟเป้ เยอรมัน สนุกไปกับกิจกรรมตลอดการอบรม