fbpx

อบรม คปอ.

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)


คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นกลุ่มบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากฝ่ายลูกจ้าง และแต่งตั้งโดยนายจ้างเพื่อให้ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนด และที่สำคัญคณะกรรมการฯ ที่มีหน้าที่ในการผลักดันให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำเร็จลุล่วงตามที่ได้กำหนดนโยบายไว้ รวมถึงการประสานงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด


เนื้อหาหลักสูตร


ผู้อบรมจะได้รับ

การฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

รับหนังสือออนไลน์

รับวุฒิบัตรเมื่ออบรมเสร็จ (หลังอบรมเสร็จ 1 – 2 วัน)


หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ