fbpx

เตรียมความพร้อม “FAI” ต้องทำอย่างไรบ้าง

Factory Accommodation Isolation : FAI
การเตรียมความพร้อมด้วย “การจัดการ 5 ด้าน”

 1. ด้านสถานที่
  • มีโครงร้างเหมาะสมแก่การพักอาศัย มีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน และเพียงพอต่อการแยกกักตัว
 2. การดูแลผู้เข้าพัก
  • มีจุดคัดกรอง/ลงทะเบียน/วัดอุณหภูมิ/ความดันฯ เพื่อประเมินอาการ
  • มีน้ำดื่มและอาหารอย่างเพียงพอ
  • มีระบบสื่อสารระหว่างผู้ถูกกักตัวกับผู้ดูแล
  • ระหว่างถูกกักตัวต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์/จุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอลล์ 70% และทำความสะอาดพื้นด้วยคลอรีน(น้ำยาฟอกขาว) 1 ส่วนในน้ำ 99 ส่วน/ไฮเตอร์ขวดฟ้า 2 ฝาต่อน้ำ 1 ลิตร
  • มีการประเมินอาการทุกวัน หากพบมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 °C หายใจหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติอื่น ให้ส่งรักษาสถานพยาบาลตามสิทธิ์
  • ให้กักตัวผู้ติดเชื้อให้อยู่ใน FAI เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจพบเชื้อ
 3. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • ให้จัดการขยะที่เกิดจากผู้กักตัวตามมาตรฐานการกำจัดขยะติดเชื้อ
  • ห้องน้ำ/ห้องสุขา สะอาดเพียงพอ และแยกชาย-หญิง
  • ให้มีระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งจากห้องอาบน้ำ/ห้องสุขา
 4. ด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรค สำหรับผู้ดูแลที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ติดเชื้อ
  • จัดให้มีหน้ากากอนามัย เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้ถูกกักตัวให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน/แผนผังทางหนีไฟ

การปฏิบัติ/ข้อแนะนำสำหรับเพื่อน จป

 1. ประเมินผู้ติดเชื้อ (ไม่มีอาการ/อายุน้อยกว่า 60 ปี/ไม่มีโรคร่วม)
 2. จัดทำทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง
 3. แนะนำการปฏิบัติตัวให้แก่ผู้ติดเชื้อ
 4. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ติดเชื้อ
 5. ติดตาม ประเมินอาการผู้ติดเชื้อในทุกๆวัน
 6. ทำระบบ รับ-ส่งผู้ป่วย จาก FAI สู่ โรงพยาบาล

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร


ทางเรามีอบรมออนไลน์ streaming training

หลักสูตรของเรา

 • จป.หัวหน้างาน
 • จป.บริหาร
 • คปอ.
 • จป.เทคนิค

สนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 063-2698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com