fbpx

5 ปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการทำงาน

5 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  1. กายภาพ ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสี ฯลฯ
  2. การยศาสตร์ ได้แก่ การทำงานซ้ำซาก ท่าทางการทำงาน ฯลฯ
  3. จิตวิทยาสังคม ได้แก่ ชั่วโมงการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ ค่าตอบแทน สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ
  4. ชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ
  5. เคมี ได้แก่ ก๊าซ ไอสาร ละออง ฯลฯ

หลักสูตรของเรา

  • จป.หัวหน้างาน
  • จป.บริหาร
  • คปอ.
  • จป.เทคนิค

สนใจอบรมหลักสูตร จป.

ติดต่อ☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub