fbpx

ลูกจ้างของผู้รับเหมาโลตัส

ลูกจ้างของผู้รับเหมาโลตัสมีหน้าที่และรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 5 ข้อ ดังนี้

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

ป้ายเตือนความปลอดภัย

โรงงานอุตสาหกรรม ที่พนักงานลูกจ้างต้องทำงานอยู่บนความเสี่ยง ทั้งไฟฟ้า เครื่องจักร สารเคมี การติดป้ายเตือนเอาไว้ในโรงงานจึงมีความจำเป็นไม่แพ้กัน

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

การวิเคราะห์อันตรายในงาน

เทคนิคเชิงรุกมุ่งเป้าไปยังงานที่มีลักษณะพิเศษ (Special Tasks) เพื่อแจกแจงอันตราย และจัดทำมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการ ลด ป้องกัน หรือควบคุมอันตรายในการทำงาน ให้มีความเสี่ยง (Risks) ที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021
1 2 3