fbpx

จป.บริหาร คืออะไร ??

กิจการที่กฏหมายกำหนดจะต้องแต่งตั้ง ลูกจ้างระดับหัวหน้าทุกคน เป็นจป.บริหาร ต้องแต่งตั้งให้เป็น จป.บริหาร ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เป็นลูกจ้างระดับริหาร “ลูกจ้างระดับบริหาร” คือลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้าขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับบริหารให้ “นายจ้าง” เป็น.จป.บริหาร

จป.บริหารได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เป็น “ลูกจ้างระดับริหาร” เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นต้น- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “จป.บริหาร” (12 ชั่วโมง) หรือเคยเป็น จป.บริหาร ตามประกาศกระทรวง พ.ศ.2540- กฏหมายไม่ได้กำหนดเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่น ไม่จำเป็นต้อง ผ่าน “จป.หัวหน้างาน” มาก่อน

หน้าที่ของ จป.บริหาร มีอะไรบ้าง

  1. กำกับ ดูแล จป.ทุกระดับ ซึ่งอยู่ในบังคับัญชาของจป.บริหาร
  2. เสนอแผนงานโครงการนด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานความปลอดภัยในกาทำงาน
  4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขช้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงาน หรือตามข้อเสนอแนะ จาก จป. , คปอ. หน่วยงานคปภ.

หากไม่แต่งตั้ง จป.บริหาร มีความผิดหรือไม่

พรบ.ความปลอดฯ พ.ศ.2554 มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฏกระทวง มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสน หรือทั้งจำทั้งปรับ


มาอบรมกับสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย PCM สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับรองมาตรฐานสิครับ

หลักสูตรของเรา

  • จป.หัวหน้างาน
  • จป.บริหาร
  • คปอ.
  • จป.เทคนิค

หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub