fbpx

วัฒนธรรม “ความปลอดภัย”

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการทำงานที่ลดลงนั้นเกิดจาก เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงานที่มีความก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

สาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมความปลอดภัยเกิดขึ้นไม่ได้ เนื่องจาก 3 ปัจจัย

  1. เศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้าง
  2. นายจ้างมุ่งหวังเพียงแต่ผลกำไร
  3. นายจ้างและลูกจ้างขาดความร่วมมือกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่เข้มแข็งพอที่จะสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ต้องมีการรณรงค์ตั้งแต่ระดับนายจ้างนำไปสู่ลูกจ้าง จัดให้มีทั้งการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างซ้ำๆ จนเกิดความเคยชินและเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ลดการบังคับและเพิ่มความเข้าใจให้แก่ลูกจ้างมากขึ้น และเมื่อลูกจ้างปฏิบัติให้ติดตาม ส่งเสริม และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การทำงานให้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานได้ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา มีการเรียนรู้อย่างจริงจัง และมีกระบวนการนำไปใช้ให้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุจากการทำงานมีแนวโน้มที่ลดลงจากแต่ก่อน แต่ยังพบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานยังคงเกิดขึ้นกับลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีมีลูกจ้างเสียชีวิตจากการทำงานมากกว่า 600 คน โดยเสียชีวิตจากยานพาหนะและงานก่อสร้างมากที่สุด และทุพพลภาพกว่า 60 คน ซึ่งเป็นจำนวนการสูญเสียที่ค่อนข้างสูงมาก จึงทำให้เกิดคำถามว่า “อะไรเป็นสาเหตุที่ยังคงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้น” โดยคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ คือ เกิดจากความเคยชิน ความไม่ตระหนักถึงอันตรายเนื่องจากไม่เคยประสบเหตุกับตนเอง และอาจเกิดจากการที่ไม่มีมาตรการคุ้มครองลูกจ้างอย่างเข้มแข็ง สำหรับสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่เกิดขึ้นลดลงนั้นอาจเกิดจากการพัฒนาของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของตัวลูกจ้างเอง นอกจากนี้ที่สถิติการประสบอันตรายลดลงนั้น อาจเป็นผลพวงจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในการรณรงค์เรื่อง Vision Zero และ Zero Accident ซึ่งทำให้มีการเฝ้าระวังและให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น


หากสนใจอบรมหลักความปลอดภัยติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub