fbpx

การวิเคราะห์อันตรายในงาน

เทคนิคเชิงรุกมุ่งเป้าไปยังงานที่มีลักษณะพิเศษ (Special Tasks) เพื่อแจกแจงอันตราย และจัดทำมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการ ลด ป้องกัน หรือควบคุมอันตรายในการทำงาน ให้มีความเสี่ยง (Risks) ที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

26 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

26 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

26 กรกฎาคม 2021