fbpx

การวิเคราะห์อันตรายในงาน

เทคนิคเชิงรุกมุ่งเป้าไปยังงานที่มีลักษณะพิเศษ (Special Tasks) เพื่อแจกแจงอันตราย และจัดทำมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการ ลด ป้องกัน หรือควบคุมอันตรายในการทำงาน ให้มีความเสี่ยง (Risks) ที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

อบรม จป. ทำไม

ปัจจุบันมีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานให้มีการเน้นด้านการจัดองค์กรด้านความปลอดภัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการกำหนดในเรื่อง จป. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

26 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

26 กรกฎาคม 2021