fbpx

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

การป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

อัคคีภัย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแล้ว […]

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

ป้ายเตือนความปลอดภัย

โรงงานอุตสาหกรรม ที่พนักงานลูกจ้างต้องทำงานอยู่บนความเสี่ยง ทั้งไฟฟ้า เครื่องจักร สารเคมี การติดป้ายเตือนเอาไว้ในโรงงานจึงมีความจำเป็นไม่แพ้กัน

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

การวิเคราะห์อันตรายในงาน

เทคนิคเชิงรุกมุ่งเป้าไปยังงานที่มีลักษณะพิเศษ (Special Tasks) เพื่อแจกแจงอันตราย และจัดทำมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการ ลด ป้องกัน หรือควบคุมอันตรายในการทำงาน ให้มีความเสี่ยง (Risks) ที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

อบรม จป. ทำไม

ปัจจุบันมีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานให้มีการเน้นด้านการจัดองค์กรด้านความปลอดภัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการกำหนดในเรื่อง จป. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021
1 2