fbpx

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

การป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

อัคคีภัย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแล้ว […]

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

การวิเคราะห์อันตรายในงาน

เทคนิคเชิงรุกมุ่งเป้าไปยังงานที่มีลักษณะพิเศษ (Special Tasks) เพื่อแจกแจงอันตราย และจัดทำมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการ ลด ป้องกัน หรือควบคุมอันตรายในการทำงาน ให้มีความเสี่ยง (Risks) ที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021

PCM Traning Training

27 กรกฎาคม 2021
1 2